Home Search

Zmiany od 6 września 2019 r.

Od 6 września 2019 r. obowiązują zmiany w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzone ustawą z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw opublikowane w Dz. U. poz. 1579.

Nowy termin do złożenia nowej deklaracji

Od jutra, 6 września 2019 r. obowiązuje nowy termin do składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy termin wynika ze zamiany wprowadzonej do art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawą ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579). Zgodnie z nowym brzmieniem w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej

Tekst jednolity rozdziału 3a ustawy

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw opublikowana w Dz. U. poz. 1579 wprowadza w art. 1 zmiany w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany dotyczą m.in. przepisów rozdziału 3a „Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę” ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiany wynikające z ustawy dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.